Coor Servicesenter
Powered by

Bygginformasjon

Professor Kohtsvei 9

Coor og Storebrand Asset Management har inngått et strategisk samarbeid som omfatter blant annet eiendomsdrift, renhold, sikkerhetstjenester, resepsjon samt servicesenter. Avtalen er en «Vested-kontrakt» som betyr at dette er en relasjonsbasert kontrakt med stor fokus på tillit, gjensidig nytte og målstyring. Kontrakten er bygget på en filosofi om at vi skaper mer verdi i fellesskap enn hver for oss – og man går fra tradisjonell tenking som «What's in it for ME» til «What's in it for WE»

Nyttig informasjon for Lysaker Park

Nedenfor er det inntatt nyttig informasjon om eiendommen som leietakerne plikter å være kjent med. Informasjonen nedenfor kan omfatte installasjoner og tjenester som ikke tilbys alle leietakere i eiendommen og gjelder bare dersom disse eksisterer. Dette er ikke en angivelse av hva som skal inngå per leiestart. Ajourført informasjon legges ut på hjemmesiden uten varsel til leietakerne. Vi viser også til brukeranvisingen som er en del av leiekontrakten med den enkelte leietaker og som alle leietakere plikter å følge. Den gjeldende brukeranvisning for eiendommen er tilgjengelig på hjemmesiden www.storebrand.no/eiendom. Eiendommen har skallsikring i hovedinngang, varemottak, rømningsveier og vinduer. Alle rømningsveier er utstyrt med plastkopp over dørvrider. Denne skal aldri brytes, med mindre leiearealet evakueres. Dører i fellesarealet som er merket med alarm skal ikke åpnes. Adgangskort skal brukes av alle leietakere innenfor alminnelig arbeidstid. Kode + Kort skal brukes utenfor alminnelig arbeidstid og under helligdager.

Enkelte leietakere har valgt å montere alarmer i tillegg til ovenstående. Hver leietaker har sin instruks for dette

Viktige telefoner for eiendommen

Firma

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

Politi

 

112

 

Brann

 

110

 

Ambulanse

 

113

 

Securitas

Vekter resepsjon

02452

46925427 (15-07)

Storebrand Eiendom

Sveinung Lindaas, Eiendomssjef

sveinung.lindaas@storebrand.no

928 38 181

Coor Service Management AS

Bjørn Grande, Driftssjef

Bjorn.grande@coor.com

902 00 682

Coor Service Management AS

Driftstekniker/ Driftssjef

Bruk meldeskjema på:        serviceportal.coor.no/storebrand

Serviceportalen

Bestilling og feilrapportering

https://serviceportal.coor.no/storebrand

 

Servicesenter
Døgnbemannet 

operationscenter@coor.com

223 11 900

Avfall - kildesortering
 

Følgende fraksjoner sorteres:

Det er 1 avfallsrom i eiendommen. I dette avfallsrommet er det satt ut containere merket med de ulike avfallsfraksjoner. Det er tilrettelagt for kildesortering av Ragn Sells. Utleier forestår opplæring av riktig kildesortering. Leietaker sørger selv for fjerning av større mengder avfall, emballasje, elektronisk avfall, etc. som ikke inngår som ordinært avfall. Coor Service Management AS kan kontaktes for avtale om bort kjøring. Kostnad vil faktureres oppdragsgiver.

Brannverntiltak
 

Driftssjef, Coor Service Management AS, er brann- /sikkerhetsansvarlig for eiendommen. Driftstekniker er brannvernleder. I tillegg er hver leietaker lovpålagt å ha egen brann- /sikkerhetsansvarlig med egen stedfortreder. En av de viktigste oppgavene er å sørge for egen evakueringsplan. Coor Service Management AS kan om ønskelig være behjelpelig med opprettelse av generelle rutiner. Ved leieforhold som strekker seg over flere etasjer, skal leietaker ha egen etasjevakt med stedfortreder. Det er montert adresserbart brannvarslingsanlegg for eiendommen som er koblet opp mot brannvesenet. Ved brannalarm forlater alle omgående bygningen. Møteplass er på fortau mot Munkedamsveien. Etter evakuering kontakter den enkelte leietaker sin brann- /sikkerhetsansvarlige for registrering. Vedkommende skal være iført refleksvest og utstyrt med lommelykt. Det vil bli avholdt brannøvelse minimum en gang i året. NB: Kaffetraktere er ofte kilde til flest branner. Påse at det er montert tidsbrytere på kaffetrakterne.

Driftsansvarlig
 

Driftssjefen er ansvarlig for alle forhold i leieperioden, samt innehar generelt driftsansvar for eiendommen. Driftsansvaret omfatter drift og vedlikehold av bygget, pleie og vedlikehold av utemiljø og vedlikehold av fellesområdene på eiendommen.

Garasjeanlegg
 

Eiendommen har egen garasje med parkeringsplasser.

Heis
 

Det er alarm med 2-veis kommunikasjon i person og vareheisene. Ved heisstopp holdes alarmknappen inne i 10 sekunder, og det vil bli opprettet kontakt med alarmstasjon. Det vil omgående forestå nødvendig uttrykning.

Håndverkere
 

Håndverkere som skal arbeide i fellesarealer må avtale dette med Coor Service Management AS. Ved bruk av håndverkere i leietakers eget areal kreves det godkjenning av driftssjef når varme arbeider skal utføres, slik at vi slipper falske brannalarmer. Alle prosjekter som for eksempel ombygging, renovering, behov for ulike håndverkere etc.. kan bestilles via Serviceportalen. Ombygginger i leietakers areal skal varsles og godkjennes av utleier før oppstart av arbeider.

Leverandører
 

Coor Service Management AS har etablert et "nett" av samarbeidspartnere / leverandører i f.m. eiendomsdriften. Leietakere kan benytte dette "nettet" for egen kostnad.

Markedsansvarlig
 

Sveinung Lindaas, Storebrand Eiendom AS, er markedsansvarlig for eiendommen. Han er ansvarlig for nyutleie og reforhandlinger av leiekontrakter, tlf.: 928 38 181 e-mail adresse: sveinung-lindaas@storebrand.no

Miljø
 

Coor Service Management AS har som målsetting å skape merverdi for våre kunder, samarbeidspartnere og eiere. Eiendomsporteføljen skal samtidig forvaltes ut i fra miljømessige hensyn.

Miljøtilstanden for Lysaker Park er vurdert på lik linje med de øvrige eiendommene til Storebrand Eiendom AS

Følgende parametere er benyttet ved registrering av miljøstandarden:

¤  energiforbruk

¤  vannforbruk

¤  kildesortering

¤  asbest

¤  inneklima med luftmengdemåling / partikkeltelling m.m.

¤  utfasing av skadelige kjølemedier

¤  utfasing av halon som slukkemiddel

¤  miljøvennlig renhold

¤  materialvalg ved rehabilitering / ombygging

Coor Service Management AS vil bestrebe seg på å opprettholde så god miljøstandard som mulig i bygget, og vi mottar gjerne innspill på områder hvor vi kan bli enda bedre innenfor dette området.

Kildesortering er god økonomi under forutsetning av at fraksjonene sorteres i henhold til punkt 2 "Avfall - kildesortering". Coor Service Management AS henstiller alle til å følge retningslinjer for avfallsbehandling.

Husk! Skru av lyskilder som ikke er i bruk ved arbeidsdagens slutt. Se for øvrig vedlagte brosjyre.

Porttelefon
 

Det er porttelefon ved hovedinngangen og inngang bygg D som er koblet opp mot resepsjonen.

Renhold
 

Renhold utføres av Coor Service Management AS. Arrangementer som er booket i fellesområder / kantine må det bestilles ekstra renhold på egen regning, senest i 1 uke i forkant av arrangement.

Skilt
 

Coor Service Management AS ber om at serviceportalen kontaktes i forbindelse med nye skilt og endringer.

Solavskjerming
 

Det er montert solavskjerming på fasadene med solbelastning. Det er glasslameller, persienner og screen som styres automatisk. Kontakt Coor Service Management AS ved driftsforstyrrelser.

Sykkelparkering
 

Det er sykkelparkering i garasje A, C og D, samt noen plasser i garderoben i B bygget.

Utlånssykkel
 

10 stk EL-sykler for utlån, henvendelse resepsjonen.

Vaktmestertjeneste
 

Vaktmestertjenesten utføres av Coor Service Management AS .

Vaktmesteroppgaver:

- utvendig renhold

- kontroll av tekniske anlegg

- eiers representant på eiendommen

- skifte lyspærer / lyskilder i fellesareal

- brannvernleder

- øvrige ad hoc oppgaver

Eventuell kjøp av vaktmestertjenester hos leietaker avtales direkte med

Coor Service Management AS.

Varemottak
 

Bygg C har varemottak. Operativt mellom 07.00 – 15.00

Ventilasjon / kjøling
 

Anleggets driftstid er fra kl. 07:00 – 18:00, man - fre. Ingen helgedrift.

Ved spesielle arrangementer/møter kan driftstiden justeres i samarbeid med Storebrand servicesenter.

For å oppnå optimal effekt av kjøleanlegget må alle vinduer være lukket, og solavskjermingen er Colt-

Lameller som følger solen automatisk. På natten lukker de seg for å ta vare på inneklima.

Ved eventuelle driftsforstyrrelser kan driftsteknikere kontaktes.

Vindusvask
 

Det blir utført utvendig vindusvask ved behov.

Sikkerhetsrutine adgangskort og nøkler
 

Instruks Lysaker Park:

-          Hoveddør åpnes med kort uten kode mellom kl 0700 – 1700 virkedager.

-          Øvrig tid kort + kode.

Generelt

Storebrand servicesenter utsteder adgangskort og administrerer adgangskontrollanlegget for leietaker.

Formål

Øke sikkerheten rundt tilgang til bygg og leietakers arealer.

Bestilling av adgangskort og nøkler

Adgangskort kan kun bestilles av bedriftens kontaktpersoner etter avtale med Operation Center. operationcenter@coor.com

Adgangskort leveres normalt påfølgende virkedag.

Maksimal gyldighetstid for adgangskort ihht leiekontrakt.Nøkler og adgangskort må oppbevares og benyttes på en forsvarlig måte slik at tap og misbruk unngås.

PIN kode er personlig, og må ikke oppbevares sammen med adgangskort

Ved mislighold kan leietaker gjøres økonomisk ansvarlig for de kostnader dette eventuelt påfører eier av låssystem og adgangskontroll.

Mistet adgangskort / nøkkel

Rapporteres til bedriftens kontaktperson som varsler Operation center. Eller vakta i resepsjonen. (15.00 – 07.00